หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน วันที่ 31 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63