เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน วันที่ 11-14 มกราคม 2563