เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ ดานัง 4 วัน 3 คืน วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 63