10 สถานที่ ห้ามพลาดใน จอร์เจีย

สิงหาคม 27, 2019 | by Sayhi Holiday

จอร์เจีย
ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาคอเคซัสที่เป็นเส้นแบ่งทางธรรมชาติ แยกยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตก ออกจากกัน เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี
ในอดีตนั้น จอร์เจียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ภายหลังได้มีการแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเมื่อ ค.ศ. 1991 จึงไม่แปลกใจว่าทำไม คนส่วนใหญ่ของที่นี่ สามารถพูดภาษารัสเซียกันได้อย่างฉะฉาน
หากไม่พูดถึงประเทศ จอร์เจีย ในวันนี้ คงจะดูเชยไม่เบา ในหมู่นักเดินทาง ท่องโลก เพราะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่นี่แล้ว ความน่าสนใจในสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง

เซย์ไฮ ฮอลิเดย์ นำ 10 สถานที่ ห้ามพลาดใน จอร์เจีย มาฝากคุณลูกค้าให้ได้ชมค่ะ

1. เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain)

เป็น เทือกเขาทีตั้ง อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย

2. Anauri Fortress
ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของ ซากกําแพงทีล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านทีซ่อนเร้น ความงดงามของโบสถ์ หลังทีตั้งอยู่ภายใน ซึงเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสีเหลียมใหญ่ทีตั้งตระหง่าน


3. HOLY TRINITY CATHEDRAL
หรือที่ เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตังอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึนระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

4. โบสถ์สมินดา ซาเมบา
หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส เป็น สัญลักษณ์สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ จอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาด ใหญ่มาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของ เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว  จึงทําให้ที่นี่ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่สมัยที่ จอร์เจีย ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร


5. มหาวิหารบากราติ
และสถานทีสําคัญทีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของ จอร์เจีย คือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยู่ในเมือง คูไตซี เช่นกัน แม้จะถูกทําลายไปบ้างจากพวกเติร์ก แต่บางส่วนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหาย ทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัย ธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนืองจากโบสถ์ตัFงอยู่ บนเนินเขา Ukimerioni ทําให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพทีสวยงามได้โดยรอบ


6. ย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square
เป็นอาคารทีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชือดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่านมา สถานทีแห่งนี้ ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วย ภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ7. อุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN)
หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของ จอร์เจีย ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ทีชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ ประกอบพิธีกรรมซึงเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนทีศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปี ก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึงคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีสร้างขึ้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9


8.เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA)
ศูนย์กลางทางศาสนาของจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ทีสุดของ จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต เมืองนี้ เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึวเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรจากสมัยนั้น หลงเหลืออยู่แล้ว  องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า เป็นมรดกโลก เมือปี ค.ศ. 1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส เคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)


9.มหาวิหารจวารี
หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิâสิทธิâ ของศานาคริสต์นิกาย ออโธด๊อก  ชาว จอร์เจีย นับถือวิหารแห่งนี้ เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นําไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล


10. สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)
เป็นอีกหนึงงานสถาปัตยกรรมทีน่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 6พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างทีอิตาลี และนําเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพือเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi

เรียบเรียงโดย : SayHi Story
www.sayhiholiday.com